Eshop
vánočních stromků

po-ne 10:00 – 17:00

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky stanovují s účinností od 20.11.2014 podmínky, jež platí pro nákup v internetovém obchodu www.radhosttrans.cz (dále taktéž jako e-shop), provozovaným společností Radhošťtrans spol. s r.o., se sídlem Solanec pod Soláněm 56, 756 62 Hutisko-Solanec, IČ: 14612402. Všeobecné obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti společnosti (dále jen „Prodávající“) a Kupujícího („Kupující“ je subjekt, který s Prodávajícím má zájem uzavřít, nebo uzavřel smlouvu o koupi Zboží).

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.radhosttrans.cz jsou závazné. Kupující je povinen se seznámit s textem smlouvy a všeobecnými obchodními podmínkami, jež jsou mu při podání objednávky poskytnuty Prodávajícím. V případě chce-li Kupující učinit objednávku, musí s všeobecnými podmínkami vyjádřit souhlas a to způsobem, jež je určen Prodávajícím. Prodávající je neprodleně povinen potvrdit přijetí objednávky a to prostřednictvím emailové zprávy.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena až okamžikem převzetí objednaného zboží Kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí a seznámení se a vyjádření souhlasu s Všeobecnými obchodními podmínkami.

Místem dodání zboží je adresa uvedená Kupujícím při zadání jednotlivé objednávky („Dodací údaje“).

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího až po úplném zaplacení kupní ceny zboží. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím zboží.

Evidence údajů a ochrana osobních dat

Prodávající tj. provozovatel internetového obchodu www.radhosttrans.cz závazně prohlašuje, že veškeré údaje osobní povahy, jež získá od svých zákazníků, nesdělí třetím osobám a bude jich využívat výlučně pro svoji potřebu. Práce s osobními daty Kupujících plně podléhá zákonným normám, zejm. zákonu č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Nákupní řád

Prodávající má právo odmítnout objednávku učiněnou Kupujícím, který vůči Prodávajícími opakovaně nesplnil svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně nákladů na dopravu, byly-li sjednány. S konečnou cenou zboží je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany Prodávajícího

Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, v případě vyčerpání zásob, nebo ztráty schopnosti Prodávajícího plnit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

  • zboží se již nevyrábí nebo nedodává,
  • výrazným způsobem se změnila cena zboží ze strany dodavatele,
  • v případě tiskové, nebo systémové chyby e-shopu

Kupující bere na vědomí, že cena zboží uvedená na www.radhost-trans.cz nemusí být vždy aktuální. Platné ceny jsou potvrzeny Kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné, faxové nebo elektronické objednávce, není zpětně Kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, Prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje Kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při ústní nebo telefonické objednávce je vždy Kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

Odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího

Odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím se řídí §1829 na násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoníku.

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

V případě odstoupení ze strany Kupujícího, je tento povinen zaslat Prodávajícímu zboží bez zbytečného odkladu a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nese náklady spojené s vrácením zboží.

Odstoupí-li Kupující od smlouvy, není Prodávající povinen mu vrátit poskytnuté peněžité prostředky dříve, než mu Kupující zboží předá, nebo mu bude doručeno.

Reklamace

Kupující je povinen zkontrolovat obal zásilky a převzít ji pouze pokud není nijak viditelně poškozena. V opačném případě je nutné sepsat s řidičem přepravní služby škodní protokol nebo převzetí zásilky se zbožím odmítnout. Na pozdější reklamace tohoto charakteru nebude brán zřetel s ohledem na reklamační podmínky přepravce.

Kupující je povinen zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.

Reklamované zboží je Kupující povinen zasílat Prodávajícímu jen prostřednictvím doporučených poštovních zásilek a to na adresu Radhošťtrans s.r.o., Solanec pod Soláněm 56, Hutisko-Solanec, 75662.

Každá reklamace musí obsahovat číslo objednávky a popis zjištěných závad.

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 5ti pracovních dnů a o výsledku reklamace vyrozumí Kupujícího elektronickou poštou, pokud se s Kupujícím nedohodne jinak.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

Závěrečná ustanovení

Prodávající je oprávněn Všeobecné podmínky měnit a doplňovat, kdy takto upravené Všeobecné podmínky s datem účinnosti zveřejní na internetové stránce www.radhost-trans.cz. Předchozí znění Všeobecných podmínek je přístupné na výše uvedené internetové stránce s uvedení data jejich účinnosti.